Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Yayın ve Etik İlkeleri

 • Dergi adı: Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990 yılından bu yana yayımlanan, turizmi temel alan disiplinlerarası bilimsel/akademik bir süreli yayındır.

  1.
 • Yayın sıklığı: Dergi, her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.

  2.
 • Yayım türü: Dergi, basılı ve çevrimiçi (açık erişimli) olarak yayımlanır.

  3.
 • Yayım dili: Derginin yayım dili Türkçe'dir. Ayrıca makalenin öz’ü Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanır.

  4.
 • Bir sayıdaki makale sayısı: Derginin bir sayısında, hakem denetiminden geçmiş yedi makale ve diğer bölümlerdeki ek yazılar yer alır.

  5.
 • Makale değerlendirmesi: Dergiye önerilen makaleler için en az iki akademisyenin hakemliğine başvurulur.

  6.
 • Hakem listesinin yayımı: Dergiye önerilen makaleler için hakemlik yapan akademisyenlerin listesi, her yılın son sayısında yayımlanır.

  7.
 • Düzeltme için yazarlara verilen süre: Ön kontrol ve/veya düzeltme talepleri için yazarlara otuz gün süre verilir. Bu süre içerisinde tekrar gönderilmeyen makaleler ret edilmiş sayılır.

  8.
 • Evrensel etik kurallarına uyma: Dergi yönetimi, evrensel düzeyde belirlenmiş olan bilimsel ve yayıncılık etik kurallarına uymayı kabul eder.

  9.
 • Editör sorumluluğu: Editörler dergiye önerilen yazıları, yazarların etnik köken, cinsiyet tercihi, tabiiyeti, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirme yükümlülüğünü önceden kabul ederler. Gönderilen yazıların yayımlanması için adil ve tarafsız isimsiz hakem değerlendirme süreci sağlanır. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulması güvence altına alınır. Editörler yayının içeriğinin ve niteliğinin turizm alanın bilimsel gelişimine katkıda bulunuyor olmasına dikkat edileceğini beyan ederler. Editörler; yazarlar ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çatışmasına engel olmayı kabul ederler.

  10.
 • Yazar sorumluluğu: Yazarlar, gönderdikleri yazıların özgünlüğünü teminat altına almalıdır. Yazarlar, yazının daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere bir başka dergiye önerilmediğini beyan etmelidir. Dergide tablo, şekil ya da diğer katkı sunan alıntılar gibi telifli materyal, ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanır ve bu sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlar; başka yazarlara, katkı sağlayıcılar ya da kaynaklara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve ilgili kaynakları belirtmelidir. Yazıların konu ve içerik kadar, uygulamalı çalışmalarda “yeniden üretilebilirlik” açısından yöntem ve uygulama bilgileri özenle açıklanmalıdır. Sorumlu yazar, dergiye yazı gönderimi, dergi ile iletişim süreci ve yayın sonrası süreçlerde yazı ile ilgili sorumluluğu, diğer yazarlar adına üstlenen yazardır. Yazı ile ilgili süreç ve değerlendirmeleri yazarlara bildirmekle yükümlüdür. Sorumlu yazarın, yazı ile ilgili tüm süreçte diğer yazar(lar)la uzlaşma sağladığı varsayılır. Çalışmalarda, başka araştırmacılara ait ölçek, anket ve fotoğraf/ görsellerin kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve alınan izin belgesi, makale gönderim aşamasında editörlüğe iletilmelidir. 

  11.
 • Hakem sorumluluğu: Hakemler makaleleri tarafsız bir şekilde bilimsel içerik açısından değerlendirmekle yükümlüdür. Hakemler açısından araştırma, yazarlar ya da destekleyiciler ile ilgili bir çıkar veya rekabet çatışması içinde olmamalıdır. Hakem kararları nesnel olmalıdır. Hakemler, yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış ilintili yayınları belirtmelidir. Hakemler, gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgileri gizli tutmak ve yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarını farkına vardığında editöre bildirmekle yükümlüdür. Hakem, gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da birikimi ile uyumsuz olduğunu düşündüğünde ya da hızlı ve kapsamlı bir değerlendirme yapamayacağı durumlarda mutlaka editörü bilgilendirmeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.

  12.
 • Yayın ücret politikası: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi yönetimi dergide yayımlanan makaleler için herhangi bir şekilde parasal ödeme talebinde bulunmanın bilimsel etiğe aykırı olduğunu düşünür. Derginin otuz yıllık yayın yaşamında böyle bir uygulama olmadığını, bundan sonra da olmayacağını beyan eder.

  13.
 • İzleyen sayılarda makale yayımı: Aynı yazarın birbirini izleyen sayılarda makalesi yayımlanamaz. Aynı yazarın (farklı yazarlarla ortak çalışması dahi olsa) makalesinin yayımlandığı sayıyı izleyen dördüncü sayıda ancak yeni bir makalesi yayımlanabilir.

  15.
 • Lisansüstü tez çalışmasına dayalı yayında yazarlık: Yüksek lisans veya doktora tezlerine dayalı olarak hazırlanan makalelerde tezi hazırlayan öğrenci ve danışman (var ise ikinci yasal danışman) makalenin doğal yazarları olarak kabul edilir. Tez öğrencisi tek yazarlı olarak tez çalışmasına dayalı makale hazırlamak isterse, öğrencinin danışmanından yazarlıktan feragat ettiğine ilişkin yazı alması ve bunu makale ile birlikte dergi editörüne göndermesi beklenir. Aynı durum tez danışmanı için de geçerlidir. Tez danışmanının da, tez öğrencisinden yazarlıktan feragat yazısı alması ve bunu ibraz etmesi gerekir.

  16.
 • Yazarlık sıralaması: Dergi yönetimi, dergiye önerilen bir yazının yazarlık haklarının ve yazar sıralamasında uluslararası alanda geçerli olan kurallara uyulmasını bekler. Lisansüstü tez çalışmasına dayalı olan yazılarda tez öğrencisi birinci sıradaki yazardır. Tez danışmanı ikinci, varsa ikinci danışman öğretim üyesi ise üçüncü sıradaki yazar olarak sıralanır. Dergi yönetimi, yazı yayımlandıktan sonra yazarlık sıralaması konusunda çıkabilecek çatışmalarda taraf değildir.

  17.
 • Makalenin geri çekilmesi: Yazar/yazarlar, yazılarını hakem değerlendirmesine sokulmadan önce geri çekme hakkına sahiptirler. Hakem değerlendirme süreci başladıktan sonra ilk sonuç alınıncaya kadar hiçbir yazı geri çekilemez. Beş yıl içerisinde iki kez makalesini geri çeken yazar/yazarlar kara listeye alınır ve daha sonra önerecekleri yazılar dikkate alınmaz. Ayrıca, yayın sonrası etik ihlâlinin ortaya çıkması halinde makale yayımdan kaldırılır.

  18.
 • Etik standartları: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Yayın Etiği Komitesinin (Committee on Publication Ethics-COPE) belirlediği etik standartları benimsemektedir. Yayın ve bilim etiği konularında COPE’un etik standartları temel alınır. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen çalışmalarda etik kurulundan izin belgesi alınmalıdır. Bu belge, makale gönderim aşamasında editörlüğe iletilmelidir. 

  19.
 • Etik Kurulu İzin Belgesi: Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen çalışmalarda etik kurulundan izin belgesi alınmalıdır. Bu belge, makale gönderim aşamasında editörlüğe iletilmelidir. Araştırmanızın etik kurulu izni gerektirip gerektirmediğine karar vermek için TR Dizin'in aşağıdaki sorularını yanıtlayabilirsiniz.

  1. Çalışmanız o sırada bilgisi veya rızası olan veya olmayan insan katılımcıları içerecek mi? (Araştırmanın ana konusu sizseniz bunu içerir).
   1. 1. Çalışmanız hayvanları içerecek mi?
  2. Çalışmanız katılımcı olsun olmasın, herhangi bir kişiyi fiziksel veya psikolojik zarara maruz bırakabilecek mi?
  3. Kişileri veya gizli şirket veya şirket bilgilerini tanımlamanıza izin veren kişisel bilgilere ve / veya verilere erişebilecek misiniz?
  4. Çalışmanız çevre veya toplum için önemli bir risk oluşturuyor mu?
  5. Çalışmanız tarafından ortaya konulan ve daha fazla etik inceleme gerektiren herhangi bir etik sorun var mı?

  Yukarıdaki sorulardan herhangi birine 'evet' cevabını verdiyseniz, ''Etik Kurulu İzin Belgesi'' almanız gerekli olacaktır.

  20.
 • Telif (copyright) hakkı: Dergide yayımlanan yazıların yayın hakkı Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Dergi yönetiminin yazılı izni olmadan söz konusu yazı bir başka dergide veya dilde yayımlanamaz.

  21.
 • Öncelikli yayın hakkı: Aşağıdaki hususları taşıması durumunda, dergiye önerilen yazılar, editör/hakem değerlendirmesi sonrasında kabul aldıkları tarihi izleyen ilk sayıda öncelikli yayımlanırlar:

  1) Dergide yayımlanan bir yazıyla ilgili eleştiri, hata düzeltme vb. yazılar. Ancak bu türden yazıların dikkate alınabilmesi için bilimsel/akademik içerik, özellik ve şekil koşullarını taşıması gerekir.

  2) Dergiye önerilen makalelerde yeni ve özgün konuların özendirilmesi amacıyla; iklim çalışmaları, turizmin çevre ile ilişkileri, turizmi temel alan disiplinlerarası çalışmalar, turizmin felsefe, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji ile ilişkilerini inceleyen çalışmalar, mutfak kültürü, turizmde arz-talep ilişkilerini inceleyen çalışmalar öncelikli yayımlanır.

  22.