Akademik Turizm Bulteni
AYLIK ULUSAL AKADEMIK TURIZM HABER BULTENI
Yil: 10, Sayı: 10, Ekim 2009
Arsiv (2000-2009) ve orijinal metin için týklayýnýz: http://atb.anadolu.edu.tr
Hazırlayan: Nazmi KOZAK
Anadolu Universitesi, Turizm ve Otel Isletmeciligi Yuksekokulu,
Yunus Emre Kampusu, 26470 Eskiþehir
E-posta: nkozak@anadolu.edu.tr, Tel: 0532 - 286 75 84
HABERLER

Bayramýnýz kutlu olsun..
Bütün Akademik Turizm Bülteni okurlarýnýn Þeker Bayramý'ný kutlar, saðlýk ve esenlikli günler dileriz.

Resort dergisinin Aðustos 2009 sayýsý çýktý..
Ekin Yazým Grubu ile Akdeniz Turistik Otelciler ile Ýþletmeciler Birliði’nin (AKTOB) iþbirliðinde yayýnlanan Aylýk Turizm ve Seyahat Endüstrisi Dergisi Resort’un Aðustos 2009 sayýsý geçtiðimiz günlerde çýktý. Derginin yeni sayýsýnda turizm sektörüne yapýlan önlemlerin turizmdeki rakip ülkelerle karþýlaþtýrýlmasýnýn yapýldýðý dosya dýþýnda, turizm sektörü ile ilgili analiz, deðerlendirme ve haberler yer alýyor. Resort’ün Aðustos sayýsýnda ayrýca “Türkiye’de Zincir ve Grup Oteller-2009” eki yer alýyor. Resort dergisinin yine her sayýsýnda yer alan eklerden olan yeni açýlan tesis tanýtýmlarýnda Anemon Malatya ve Adayla Resort&Spa yer alýyor. Ayrýntýlý bilgi için bkz.

Detay Yayýncýlýk Yayýn Bülteni-Sonbahar/2009 yayýmlandý..
Detay Yayýncýlýk'ýn Yayýn Bülteni'nin Sonbahar-2009 sayýsý geçtiðimiz günlerde yayýmlandý. Yayýn Bülteni'nde Detay Yayýncýlýk tarafýndan yayýnlanan kitaplara iliþkin bilgiler yer alýyor. Yayýn Bülteni'nden ücretsiz edinmek için 0312-434 0949 numaralý telefon veya detayyay@ttmail.com e-posta adresi ile yayýnevi yetkilileri ile irtibat kurulabilir. Ayrýntýlý bilgi için bkz.

Medikongre dergisinin yeni sayýsý çýktý..
Aylýk Týp Toplantýlarý ve Kongre Turizmi Dergisi Medikongre’nin Temmuz/Aðustos 2009 sayýsý çýktý. Derginin yeni sayýsýnda geçtiðimiz haftalarda düzenlenen týp kongreleri ile ilgili haber ve bilgiler yer alýyor. Ayrýntýlý bilgi için bkz.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüðü'ne baðlý olarak Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu kuruldu..
Selçuk Üniversitesi Rektörlüðü'ne baðlý olarak Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmasý; Millî Eðitim Bakanlýðý'nýn 10/8/2009 tarihli ve 22131 sayýlý yazýsý üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayýlý Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/8/2009 tarihinde kararlaþtýrýldý.

Türkiye'nin "Dünya Huzur Ýndeksi"ndeki yeri düþmeye devam ediyor..
Her yýl düzenli olarak hazýrlanan Dünya Huzur Ýndeksi"ndeki (Global Peace Index) Türkiye'nin yeri düþmeye devam ediyor. 2007 yýlýnda 92'inci sýrada olan Türkiye, 2008'de 115'e ve 2009'da ise 121'e düþtü. Dünya Huzur Indeks'nde 2009 yýlýnda ön sýralarda Yeni Zelanda, Danimarka, Norveç, Ýzlanda, Avusturya, Ýsveç, Japonya, Kanada ve Finlandiya yer alýyor. Ayrýntýlý bilgi için bkz.

Dünya'daki karikatür müzelerinin yöneticileri Anadolu Üniversitesi'nde buluþuyor  
Dünyada sayýlarý çok fazla olmayan karikatür müzelerinin yöneticileri Eskiþehir'de buluþuyor.
Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi'nin öncülüðünde düzenlenecek toplantý, 30 Eylül 2009 tarihinde Yunus Emre Kampusu'nde yapýlacak. Ayný gün Saat: 17.30da Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde "Dünya Karikatür Müzeleri" konulu bir de sergi açýlacak. Buluþma 2 Ekim günü sona erecek.  

'Advances in Tourism Marketing Conference'nin üçüncüsü Ýngiltere'de yapýldý..
Ýlk ikisi, Türkiye ve Ýspanya'da düzenlenen Turizm Pazarlamasý Konferansi'nin (Advances in Tourism Marketing Conference) ücüncüsü Bournemouth Üniversitesi'nin ev sahipliginde, 6-9 Eylül 2009 tarihleri arasinda Ingiltere'nin Bournemouth kentinde gerçekleþtirildi. Toplam 163 katýlýmcý ve 9 çaðrýlý konuþmacýnýn yer aldýðý konferans süresince, “Tourism Marketing Dynamics: Creating and Engaging with Innovation” temasýnýn yanýsýra yerel ve uluslararasý icerikte turizm pazarlamasý ile ilgili konular tartýþýldý. Bir sonraki dizisinin Maribor Üniversitesi tarafýndan 4-7 Eylül 2011 tarihleri arasýnda Slovenya'da gerçekleþtirileceði ATMC'nin düzenleme komitesini, Türkiye, Ýspanya, Belçika, Yeni Zelanda, Slovenya ve Belçika oluþturuyor. 

Türkiye'deki üniversitelerin 2008 yýlý yayýn istatistikleri yayýmlandý..
Yüksek Öðretim Kurulu tarafýndan birkaç yýldýr düzenli olarak hazýrlanan Yayýn Ýstatistiklerinin 2008 yýlý sonuçlarý yayýmlandý. ISI (Institute for Scientific Information) tarafýndan hazýrlanan SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts Humanities Citation Index) veri tabanlarýnda taranan dergilerde 2008 yýlýnda Türkiye adresli yayýmlanan makale sayýsýnýn 22.592 olduðu ortaya çýktý. Makalelerin 21.317'si SCI, 1571'i SSCI ve 258'i de AHCI tarafýndan taranan dergilerde yer aldý. Derlenen istatistiklerde yer alan diðer sonuçlar ise aþaðýdaki gibidir:
Üniversitelerin yayýn sayýsýna göre daðýlýmý: Söz konusu veri tabanlarýnda yayýmlanan makalelerin net toplama göre (Her Indekste sadece bir defa yer alan makaleler toplamý) sayýmýnda ilk 10 üniversite ve makale sayýlarý þu þekilde ortaya çýktý: Ýstanbul Üniversitesi 1270, Hacettepe Üniversitesi 1197, Ankara Üniversitesi 1183, Gazi Üniversitesi 1031, Ege Üniversitesi 885, ODTÜ 803, Atatürk Üniversitesi 606, Dokuz Eylül 598, ÝTÜ 581 ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi 565 makale.
Science Citation Index (SCI) sýralamasý: Fen ve saðlýk bilimleri ve teknik alanlarýn yer aldýðý SCI'da Türkiye adresli yayýnlarýn üniversilerin yayýn performanslarýna göre sýralamasý ise þu þekilde ortaya çýktý: Ýstanbul Üniversitesi 1196, Hacettepe Üniversitesi 1076, Ankara Üniversitesi 1060, Gazi Üniversitesi 960, Ege Üniversitesi 868, ODTÜ 710, Atatürk Üniversitesi 587, Dokuz Eylül Üniversitesi 564, ÝTÜ 561 ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi 549 makale.
Social Science Citation Index sýralamasý (SSCI): Sosyal bilimler alanýna giren dallarda çalýþan akademisyenlerin yaptýklarý yayýnlara göre ortaya çýkan sýralama ise þu þekilde: Hacettepe Üniversitesi 141, Ankara Üniversitesi 132, ODTÜ 107, Gazi Üniversitesi 65, Ege Üniversitesi 50, Dokuz Eylül Üniversitesi 54, Bilkent Üniversitesi 65, Boðaziçi Üniversitesi 48 ve Koç Üniversitesi 41 makale.
Öðretim üyesi baþýna düþen makale sayýsýna göre sýralama: Makalelerin üniversitelerdeki öðretim üyesi sayýsýna bölünmesiyle ortaya çýkan sýralama, öðretim üyesi sayýlarýn az olmasý dolayýsýyla genel olarak yeni kurulan üniversiteler ön sýralarda yer aldý. Buna göre sonuçlar þu þekildedir (parentez içerisindeki rakam söz konusu üniversitedeki öðretim üyesi sayýsýný göstermektedir): TOBB Ekonomi ve Teknolji Üniversitesi 1,66 (68 öðretim üyesi), Bozok Üniversitesi 1,55 (29 öðretim üyesi), Aksaray Üniversitesi 1,31 (39 öðretim üyesi), Baþkent Üniversitesi 1,25 (423 öðretim üyesi), Adýyaman Üniversitesi 1,18 (22 öðretim üyesi), ODTÜ 1,10 (728 öðretim üyesi), Çankaya Üniversitesi 1,01 (74 öðretim üyesi), Muþ Alparslan Üniversitesi 1,00 (1 öðretim üyesi) ve Sinop Üniversitesi 1,00 (41 öðretim üyesi).
Ayrýntýlý bilgi için bkz.

Türkiye Turizmi ile ilgili Seçilmiþ Veriler..
Türkiye Turizm Yatýrýmcýlarý Derneði Araþtýrma Birimi tarafýndan her yýl düzenli olarak hazýrlanan “Türkiye Turizmi ile ilgili Seçilmiþ Veriler" kitapçýðý geçtiðimiz günlerde yayýmlandý. Kitapçýkta Türkiye turizminin turizm gelirleri, turist sayýlarý, tesis ve acente sayýlarý baþta olmak üzere pek çok veri yer alýyor. Ayrýntýlý bilgi için bkz.

Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi’ni bir yýlda 13 bin kiþi gezdi..   
Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi 2008-2009 sezonunda yaklaþýk 13 bin sanatseveri aðýrladý. 2004 yýlýnda açýlan müzeyi son beþ yýl içerisinde gezen ziyaretçi sayýsý ise 50 bini geçti. Oldukça yoðun bir sezon yaþadýklarýný ve önemli sergilere yer verdiklerini ifade eden Karikatür Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Atilla Özer, açýlan sergilerden en önemlilerinden birisinin doðumunun 800. yýlý nedeniyle düzenlenen Nasrettin Hoca konulu karikatür sergisi olduðunu belirtti. Azerbaycanlý sanatçý Bayram Hacýzade’nin sergisinin de oldukça ses getirdiðinin altýný çizen Özer, bu sergi ile iki ülke arasýnda saðlanan iletiþimin öneminden bahsetti. Prof. Özer, önceki yýllarda ziyaretçilerini öðrenciler ve yerli halkýn oluþturduðu müzenin, Eskiþehir’e çevre illerden düzenlenen turizm faaliyetleri sayesinde ziyaretçi profilinin deðiþtiðini kaydetti. Pazartesi günleri hariç haftanýn altý günü açýk olan müze, sanatsever konuklarýný bekliyor.

5. Mehmet Kemal Dedeman proje yarýþmasý baþvurularý baþladý
Turizm ve Madencilik sektörünün Türkiye’de geliþmesinde büyük emekleri geçen Mehmet Kemal Dedeman’ýn anýsýna 2004 senesinden beri her yýl düzenlenen “Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý”nýn bu seneki kayýtlarý devam ediyor. Gençlere baþarý fýrsatý sunan yarýþmanýn baþvurularý 31 Ekim 2009 tarihine kadar devam edecek. Ayrýntýlý bilgi için bkz.

Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nda 16 programda eðitim veriliyor..
2005 yýlýnda eðitim öðretim yaþamýna baþlayan Kapadokya Meslek Yüksekokulu, kuruluþundan bu yana bölge ekonomisinin önemli sektörlerinden olan turizme ciddiyetle eðiliyor. Hem ülkemizin hem de bölgenin önemli gelir kaynaklarýndan olan turizmle doðrudan veya dolaylý olarak iliþkili olan “Turizm ve Otel Ýþletmeciliði”, “Turizm Rehberliði”, “Aþçýlýk”, “Restorasyon” ve “Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði” gibi programlarýyla bölgenin eðitimli temel eleman ihtiyacýný karþýlamak için yola çýkan Kapadokya MYO, bugüne kadar verdiði yüzlerce mezunla bu yolda önemli adýmlar attý. 2008-2009 yýlý itibarýyla 600 öðrenciye ve 16 programa ulaþan Kapadokya MYO, Nevþehir’in Ürgüp Ýlçesi Mustafapaþa Beldesinde restore edilen tarihi binalardan oluþan bir yerleþkede faaliyet göstermeye devam ediyor. Ayrýca Avanos ilçesinde bulunan El Sanatlarý Merkezinde ve Atçýlýk Merkezinde uygulamalý eðitimler verilmekte, turizm iliþkili programlarýn öðrencilerine bölgede staj olanaklarý saðlanýyor. 2009-2010 öðretim yýlýnda; Restoran programý "Mimarý Restorasyon"; Þarap Üretim Teknoloji ve Baðcýlýk programý "Þarap Üretim Teknolojisi"; Atçýlýk Ýþletmeciliði, At Antrenörlüðü programý "Atçýlýk ve Antrenörlüðü"; El Sanatlarý programý "Geleneksel El Sanatlarý"; Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði programý "Dýþ Ticaret"; Borsa ve Finans programý "Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý"; Uluslararasý Lojistik programý "Lojistik"; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programý "Bilgisayar Programcýlýðý"; "Turizm ve Otel Ýþletmeciliði programý "Aðýrlama Hizmetleri" ve "Turizm Rehberliði programý ise "Turist Rehberliði" þeklinde deðiþtirildi.

The International Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education (I-CHRIE) en iyi calisma ödülü
Oklahoma Eyalet Üniversitesi (Oklahoma State University) Turizm ve Restoran Yüksekokulu (School of Hotel and Restaurant Administration) öðretim üyelerinden Doç. Dr. Murat HANÇER ve iki lisansüstü öðrencisinin (Gabriel Gazzoli ve Yumi Park) hazýrladýðý “Enhancing workers’ attitudes towards their jobs through customer orientation: A structure equation modeling approach" baþlýðýný taþýyan çalýþma, The International Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education (I-CHRIE) tarafindan 29 Temmuz - 01 Aðustos 2009 tarihleri arasýnda San Francisco'da düzenlenen 2009 ICHRIE Annual Summer Conference & Marketplace toplantýsýnda en iyi çalýþma ödülüne layýk bulundu.

Doc. Dr. Cihan Cobanoglu'na iki ödül..
Delaware Universitesi Ogretim Uyesi ve Adiyaman Universitesi Misafir Arastirmaci Doç. Dr. Cihan Cobanoglu egitim alaninda iki tane odul aldý. Ilk olarak Delaware Universitesi 2009 En Iyi Egitmen Odulune layik bulundu.. Ayrica I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education) tarafindan verilen John Wiley and Sons Egitimde Innovasyon Odulunu 2009 yili icin Cihan Cobanoðlu'na verildi.

Ankara Çankaya ÝMKB  Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli..
Ankara Çankaya ÝMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli, 13 üç kiþilik, 13 iki kiþilik ve 4 suit olmak üzere toplam 30 oda, 200 kiþilik restoran ve 100 kiþilik toplantý salonu ile hizmet sunmaya devam ediyor. Ayrýntýlý bilgi için bkz.

5. Doða Sporlarý ve Bilim Sempozyumu..
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu tarafýndan düzenlenen 5. Doða Sporlarý ve Bilim Sempozyumu, 13-14 Kasým 2009 tarihinde yapýlýyor. Sempozyumda doða severler ve bu alanda çalýþmakta olan araþtýrmacýlarýn bir araya gelerek güncel bilgileri paylaþmalarý amaçlanýyor. Ayrýntýlý bilgi için bkz.

Hosteur dergisi 2008'nin en iyi makalesi..
Adýyaman Üniversitesi Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu müdürü Yrd. Doç. Dr. A. Kadir ÇORBACI ile Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu öðretim üyesi Yrd. Doç . Dr. Burçin Cevdet ÇETÝNSÖZ'ün birlikte hazýrladýklarý "A Study of Arab Tourist’s Choice and Revisiting Intensions for holiday in Mersin, Turkey Destination" baþlýðýný taþýyan çalýþma, Hosteur dergisi tarafýndan 2008 yýlýnýn en iyi makalesi seçildi.

Türkiye’de Zincir ve Grup Oteller-2009..
Ekin Grubu Araþtýrma Birimi’nin her yýl düzenli olarak gerçekleþtirdiði “Türkiye’de Zincir ve Grup Oteller” çalýþmasýnýn 2009 yýlý sonuçlarý yayýmlandý. Araþtýrma verilerine göre 2009 yýlýnda ülkemizde toplam 2600 tesis faaliyet gösterirken, bunlarýn 697’sinin herhangi bir zincir veya gruba dahil olduðu ortaya çýktý. Araþtýrma verilerine göre Türkiye’deki toplam tesislerin yüzde 26,81’i zincir veya gruba dahil iken, bu oranýn yatak olarak yüzdesinin ise yüzde 58,97 olduðu anlaþýldý. Zincir ve grup olarak en fazla tesise Dedeman Grubu 22 tesis ile sahip iken, bunu Joy otelleri 16, Litera otelleri 14, Anemon Grubu 12, Princess Resort otelleri 11, The Marmara Grubu 10 ve Tropical Otel Grubu da 10 otel ile izliyor. Yatak sayýsý bakýmýndan ise en fazla yataða Joy otelleri 20.336 yatak ile birinci sýrada yer alýyor. Bu grubu sýrasýyla Rixos otelleri 10.290, Dedeman otelleri 9.743, Kaya otelleri 7.566, Justiniano otelleri 6.998, Crystal otelleri 6.328, Wow otelleri 6.280, Magiclife otelleri 6.068 ve Hilton International 5.646 yatak ile takip ediyor.

2009-Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý..
2009-Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) Sonbahar Dönemi, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan 15 Kasým 2009 tarihinde yapýlýyor. 78 sayýlý Yükseköðretim Kurumlarý Öðretim Elemanlarý Kadrolarý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname'ye, 5538 sayýlý Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarýnca, yükseköðretim kurumlarýnda öðretim görevlisi, okutman, araþtýrma görevlisi, uzman, çevirici ve eðitim öðretim planlamacýsý kadrolarýna açýktan veya öðretim elemaný dýþýndaki kadrolardan naklen atanabilmek için, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý'na (ALES) girme zorunluluðu bulunuyor. 2009 - ALES Sonbahar Dönemi baþvurularý 14 - 25 Eylül 2009 tarihleri arasýnda yapýlýyor. Ayrýntýlý bilgi için bkz.

Avrupa Eðitim Vakfý tarafýndan Ýstanbul'da Avrupa Meslek Yüksekokulu kuruldu..
Avrupa Eðitim Vakfý tarafýndan Ýstanbul'da Avrupa Meslek Yüksekokulu kurulmasý; Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 10/8/2009 tarihli ve 22123 sayýlý yazýsý üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/8/2009 tarihinde kararlaþtýrýldý.

Enformasyon Memurluðu ve Enformasyon Memurluðu Yabancý Dil Sýnavý
1618 Sayýlý Seyahat Acentalarý ve Seyahat Acentalarý Birliði Kanunu'nun 10. maddesi son fýkrasý ve Seyahat Acentalarý Yönetmeliði'nin 46. ve devamý maddeleri uyarýnca yapýlacak enformasyon memurluðu ve enformasyon memurluðu yabancý dil sýnavlarý 17-18 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara, Ýstanbul, Van ve Þanlýurfa'da yapýlýyor. Ayrýntýlý bilgi için bkz.

YÖK Doktora Sonrasý Araþtýrma Bursu
Doktora eðitimini son beþ yýlda tamamlamýþ araþtýrma görevlileri veya yardýmcý doçent kadrosundaki öðretim elemanlarý doktora sonrasý araþtýrma inceleme amacýyla yurtdýþýna gönderiliyor. Araþtýrma görevlileri, 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarýnca, doktora çalýþmalarýný kadrolarýnýn bulunduðu üniversitede yada 2547 sayýlý Kanun’un 35. maddesi uyarýnca bir baþka üniversitede yaptýklarýna bakýlmaksýzýn tezleri ile ilgili inceleme ve araþtýrma yapmak üzere, mecburi hizmet yüklenmek koþuluyla yurtdýþýna gönderileceði bildirildi. Ayrýntýlý bilgi için bkz.

YÖK Yüksek Lisans Araþtýrma Bursu..
2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarýnca, yüksek lisans eðitimine devam edip, tez konusu belirlenmiþ öðretim görevlileri, okutmanlar ile 33/a veya 50/d kadrosunda görev yapan araþtýrma görevlileri burslu araþtýrmacý olarak tez konularý ile ilgili inceleme ve araþtýrma yapmak üzere yurtdýþýna gönderiliyor. Ayrýntýlý bilgi için bkz.TAMAMLANAN TEZ CALIŞMALARI (Bölüm sorumlusu: Hatice GÜCLÜ)

Aciklama: "Tamamlanan Tez Calismalari" ve "Devam Eden Tez Çalismalari" bölümleri, Kasim 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜCLÜ NERGIZ tarafindan hazirlanmaktadir. Tez calismalari ile ilgili duyurularinizi "hguclu@anadolu.edu.tr" adresine göndermenizi bekliyoruz. Tamamlanan tez calismalarinin özleri Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi'nin izleyen sayisinda yayimlanmaktadır.


Yusuf YILMAZ
Daðýtým Kanallarýnda Alýcý-Satýcý Ýliþkileri
Doktora Tezi
Danýþman: Prof. Dr. Þafak AKSOY
Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Haziran 2009

Pýnar BÝLGEN
Turizm Yönetimi ve Yeniden Yapýlanmasý
Yüksek Lisans Tezi
Danýþman: Yrd. Doç. Dr. Koray KARASU
Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Temmuz 2009

Serkan ÇALIÞKAN
Tarihi Konut Ýþletmeciliði ve Kültür Turizmi Ýliþkisi Beypazarý Örneði
Yüksek Lisans Tezi
Danýþman: Yrd. Doç. Dr. A. Özdal DEÐÝRMENCÝOÐLU
Ankara: Gazi Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü
Kabul Tarihi: Temmuz 2009

Ýsmail ÇALIK
Otel Ýþletmelerinde Dýþ Kaynak Kullanýmý:Ankara Örneði
Yüksek Lisans Tezi
Danýþman:Doç. Dr. Orhan BATMAN
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Temmuz 2009

Yeliz ULUSAN
Alternatif Turizm Çeþitlerinin Turizm Potansiyeline Etkisi: Konya Örneði
Yüksek Lisans Tezi
Danýþman: Doç. Dr. Orhan BATMAN
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi:Temmuz 2009

Özgür ARPACI
Otel Ýþletmelerinde Çatýþma ve Yönetimi; Ankara Örneði
Yüksek Lisans Tezi
Danýþman:Doç. Dr. Orhan BATMAN
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Temmuz 2009

Semra AKTAÞ
Efsanelerin Turistik Çekicilik Üzerine Etkileri: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araþtýrma
Yüksek Lisans Tezi
Danýþman:Doç. Dr. Orhan BATMAN
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi:Temmuz 2009


YENÝ YAYINLAR

Rekreasyon ve Animasyon
Ýkinci Baský
Yrd. Doç. Dr. Atila Hazar
Ankara: Detay Yayýncýlýk
16x24 cm., 160 sayfa.
ISBN: 978-975-8326-09-0
Fiyatý: 8,50 TL

Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Yönetimi
Dördüncü Baský
Prof. Dr. Nilüfer Koçak
16x24 cm., 160 sayfa.
Ankara: Detay Yayýncýlýk
ISBN: 978-975-8326-81-3
Fiyatý: 8,50 TLGÖREVE ATANMA

Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu öðretim üyesi Dr. Mehmet SARIIÞIK, Sakarya Üniversitesi ÝÝBF Turizm Ýþletmeciliði Bölümü’nde Doç. Dr. Kadrosuna atandý.

Beykent Üniversi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Turizm Ýþletmeciliði Bölümü öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Murat AZALTUN, Okan Üniversitesi Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölük Baþkanlýðý'na atandý.

Mehmet Tevfik ÝZGÝ, Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksekokulu, Aðýrlama Hizmetleri Programýnda (turizm ve otelcilik programý) öðretim görevlisi olarak çalýþmaya baþladý.


LÝNK ÝÞBÝRLÝÐÝ
www.turizmgazetesi.com
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi
Anatolia: International Journal of Tourism and..
Detay Yayincilik

http://www.turizmdebusabah.com

http://www.bilesim.com.tr
http://www.turizmhaberleri.com
http://www.turizminsesi.com
www.turizmforumu.net
Bibta Veri Bankasi
www.turizmdosyasi.com
Resort Academy
http://www.kongremerkezi.net/
http://www.kongre.net
http://www.turizmhabercisi.com
http://www.medikongre.com
http://www.turizmden.com
http://www.tuyed.org.tr
http://www.gulersoy.net
http://www.ftnnews.com
Duyurulmasini istediginiz haberleri ve Akademik Turizm Bulteni duyuru listesi icin e-posta adresi EKLEME/SILDIRME isteklerinizi nkozak@anadolu.edu.tr adresine bildiriniz.